Sixty Italy Retail, Mancato accordo mobilità 11/06/2015