Sixty Italy Retail, Mancato Accordo mobilità 26/05/2014