Sixty Italy Retail, Mancato Accordo mobilità 24/02/2014