Eurosisagroup, Mancato Accordo mobilità 13/11/2015