Eurosisagroup, Mancato Accordo mobilità 17/11/2016